A+ A+ A+
STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "FENIKS"

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FENIKS” ustanowiona przez Ewę Mizgalską zamieszkałą przy ul.Senatorskiej 13/27 w Wałbrzychu, zwaną dalej fundatorem. Aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Rafałem Firlejem w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu przy Placu Magistrackim Numer 3 w dniu 10.02.2006 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.z 1991 r. nr.46 poz.203 z późn .zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wałbrzych

§ 4

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa a także przystępować do spółek.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków, stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.
§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „FENIKS „ w Wałbrzychu.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie:

 1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania osób niepełnosprawnych.
 2. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.
 4. Aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i sportowych oraz losowych poprzez dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowania i wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny ośrodków świadczących usługi rehabilitacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych.
 6. Pomocy w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.
 7. Nauki, edukacji, oświaty , wychowania i wypoczynku osób niepełnosprawnych , dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 8. Promocji i organizacji wolontariatu.
 9. Działalności charytatywnej.
 10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 11. Ochrony i promocji zdrowia.
 12. Promocji aktywniej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.
 13. Integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 14. Wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez Fundację i zapewnienie dostępności do ofert wsparcia.
 15. Opieki nad osobami starszymi, niedołężnymi poprzez formy dozwolone prawem.
 16. Podejmowanie działań mających na celu zagospodarowywanie czasu wolnego osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych poprzez organizowanie spotkań, promowanie sztuki osób starszych i niepełnosprawnych, organizowanie warsztatów twórczych z zakresu malarstwa amatorskiego, robótek ręcznych itp., organizowanie wystaw, galerii, pokazów połączonych ze sprzedażą wytworzonych przedmiotów itp.
 17. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

§10

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami i osobami w zakresie realizacji celów statutowych. Wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami fundacji.
 2. Podejmowanie działań mających na celu integrację zawodową , społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Podejmowanie działań mających na celu rehabilitację osób niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi.
 5. Fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej wykluczeniem społecznym.
 6. Organizację wolontariatu.
 7. Udzielanie pomocy charytatywnej osobom niepełnosprawnym, chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatna i odpłatną oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Fundacja realizuje swoje cele statutowe także poprzez inne formy dozwolone prawem.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI


§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 200 złotych ( słownie dwieście złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji subwencji oraz grantów.
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
 6. wpływów z odpłatnej działalności statutowej.
 7. wpływów z tytułu działalności zalecanej przez organy oraz jednostki administracji publicznej.


§ 14

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 15

Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia działalności gospodarczej Fundacja zabezpiecza z działalności bieżącej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.


§ 18

Władze Fundacji
 1. Władzami fundacji jest:
  • Zarząd Fundacji
  • Rada Fundacji
 2. Do czasu powołania Rady Fundacji jej funkcje pełni jednoosobowo Fundator.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator a w przypadku jego śmierci Rada Fundacji w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Zarząd Fundacji.
 4. Fundator może rozszerzyć skład Rady w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji.
 5. Rada Fundacji Powoływana jest na trzyletnią kadencję.


§ 19

Rada Fundacji
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy Zarząd Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
 4. Przewodniczący Rady zawiadamia o posiedzeniu Rady pisemnie wszystkich jej członków.

§ 21

Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. Powoływanie członków Zarządu.
 2. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w sprawach dotyczących zawierania umów o pracę
  z Zarządem Fundacji jest uprawniona Rada Fundacji. Ustalanie wynagrodzenia, premii i nagród dla Zarządu.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 5. Ustanawianie organizacji wewnętrznej Fundacji.
 6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 7. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 23

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos, w razie równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący Rady Fundacji.


§ 24

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele różnych organizacji.
 2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

§ 25

Zarząd Fundacji
 1. Zarząd składa się z nie więcej jak trzech członków : Prezesa Fundacji, Zastępcy Prezesa Członka Zarządu.
 2. Prezesem Fundacji z mocy statutu jest Fundator.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na trzyletnią kadencję.
 4. Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu na następne trzyletnie kadencje powołuje Rada Fundacji jednomyślną uchwałą wszystkich jej członków , która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora, w przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji samodzielnie powołuje członków Zarządu Fundacji: Prezesa Fundacji i Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu.
 5. Rada Fundacji może odwołać powołanych przez siebie członków Zarządu: Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, w drodze podjętej jednomyślnie uchwały przez wszystkich członków Rady Fundacji, która to uchwała w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez fundatora, w przypadku śmierci Fundatora Rada Fundacji odwołuje członków Zarządu: Prezesa Fundacji, Zastępcę Prezesa i Członka Zarządu samodzielnie.
 6. W razie rezygnacji Fundatora z pełnienia funkcji Prezesa Fundacji wyznacza on swego następcę.

§ 26

Zarząd Fundacji może pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 27

Funkcję Prezesa i pozostałych członków Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 28

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.
 3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. Uchwalanie regulaminów
  3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
  5. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
  7. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
  8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
  9. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji , w terminie 3 miesięcy po zamknięciu roku rozliczeniowego.

§ 29

Sposób Reprezentacji
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
  1. do kwoty równowartej 2.500 EURO ( słownie: dwa tysiące pięćset EURO) oraz w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników jednoosobowo Prezes, w zastępstwie Prezesa Fundacji w sprawach dotyczących zawierania o pracę z pracownikami Fundacji upoważniony jest Zastępca Prezesa Fundacji, a w razie jego nieobecności pozostali członkowie Zarządu Fundacji.
  2. w sprawach dotyczących zawierania umów o pracę z Prezesem Zarządu, Zastępcą Prezesa Zarządu i Członkiem Zarządu jest upoważniony Przewodniczący Rady Fundacji a w razie jego nieobecności pozostali Członkowie Rady Fundacji.
  3. powyżej kwoty równowartej 2,500 EURO dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes.
  4. w sprawach o charakterze niemajątkowym jednoosobowo Prezes Fundacji a w jego zastępstwie Zastępca Prezesa Fundacji.


§ 30

Zmiana Statutu

Zmian w statucie dokonuje Fundator z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. W razie śmierci Fundatora zmian w statucie dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu. Zmiany nie mogą dotyczyć celów fundacji dla których została ona ustanowiona w akcie fundacyjnym, ale mogą je rozszerzyć.

§ 31

Połączenie z inną Fundacją

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.


§ 32

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora a w razie jego śmierci przez Radę Fundacji.

§ 33

Likwidacja Fundacji.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 34

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora lub Rade Fundacji, w razie śmierci Fundatora.

§ 35

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.


Prezes
Fundacji Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Feniks”
Ewa Mizgalska